ПОЛОЖЕННЯ

про Управління каналів річки Інгулець

Затверджено: 

Наказ Державного агентства водних ресурсів України

від 01.06.2020р. №486 

1. Загальні положення

 1. 1. Управління каналів річки Інгулець (далі - Управління) є бюджетною неприбутковою організацією, яка утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом і належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, який реалізовує державну політику у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів - Державного агентства водних ресурсів України (далі - Держводагентство).
 2. 2. У своїй діяльності Управління керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, наказами, дорученнями та іншими документами Держводагентства, рішеннями місцевих органів виконавчої влади і місцевого самоврядування та цим Положенням.
 3. 3. Управління у межах своїх повноважень забезпечує на території Кіровоградської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської областей вирішення питань щодо експлуатації державних меліоративних систем, меліорації земель, вирішує в установленому порядку разом з органами виконавчої влади та іншими організаціями питання забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами, здійснює від імені Держводагентства виробничі функції з управління інженерною інфраструктурою меліоративних систем та її окремими об'єктами, що перебувають у державній власності.
 4. 4. Управління каналів річки Інгулець є повним правонаступником Управління каналів Дніпро-Інгулець та Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи, Снігурівського міжрайонного  управління водного господарства, Баштанського міжрайонного управління водного господарства, Вітовського управління водного господарcтва.
 5. 5. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства України та банків, гербову печатку зі своїм найменуванням.
 6. 6. Найменування та юридична адреса Управління:

Повна назва - Управління каналів річки Інгулець.

Скорочена назва - УКРІ.

Юридична адреса Управління: 57300, Миколаївська обл., Снігурівський р-н, м. Снігурівка, вул. Центральна, 196.

2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями Управління є:

2.1.1. Реалізація в межах зони діяльності державної політики щодо розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, здійснення єдиної технічної політики;

2.1.2. Здійснення  перерозподілу водних ресурсів з метою забезпечення потреб населення і галузей економіки, розроблення та реалізація комплексних заходів з утримання державної меліоративної системи та гідротехнічних споруд на них в належному технічному стані, підтримання їх експлуатаційної надійності;

2.1.3. Забезпечення безаварійної роботи енергетичного та насосно- силового обладнання на об'єктах каналів, впровадження винаходів і нових технологій, відновлення та реставрація насосно-силового устаткування та іншого гідротехнічного обладнання;

2.1.4. Розробка річних програм з подачі та забору води, контроль за їх виконанням.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Забезпечує потребу населення і галузей економіки у водних ресурсах відповідно до проекту експлуатації каналів;

2.2.2. Здійснює роботи із запобігання пошкодженню та аваріям на гідротехнічних спорудах каналів, а також із ліквідації наслідків аварій на них;

2.2.3. Сприяє розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель у Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях;

2.2.4. Здійснює комплекс робіт з експлуатації, поточного та капітального ремонтів на об'єктах Управління та вживає заходів щодо збереження держмайна, яке знаходиться на його балансі;

2.2.5. Нидає технічні умови на проведення робіт з будівництва мостів, водозаборів, прокладки кабелів, газопроводів та інших комунікацій, які перетинають об’єкти Управління;

2.2.6. Здійснює моніторинг технічного стану гідротехнічних споруд каналів;

2.2.7. Здійснює інвентаризацію та паспортизацію гідротехнічних споруд, виробничих будівель Управління;

2.2.8. Вживає заходів щодо забезпечення Управління кваліфікованими кадрами, організовує підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників;

2.2.9. Забезпечує виконання всіма посадовими особами та працівниками вимог Закону України «Про охорону праці», обов'язків щодо створення безпечних і здорових умов праці, здійснення заходів, спрямованих на попередження травматизму та недопущення нещасних випадків і професійних захворювань, здійснює контроль за станом охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху;

2.2.10. Проводить заходи з популяризації екологічних знань, дбайливого ставлення до водних ресурсів; забезпечує відкритість діяльності Управління шляхом взаємодії зі ЗМІ та використання сучасних засобів поширення інформації;

2.2.11. Проводить атестацію робочих місць за умовами праці та контролює правильність обгрунтування пільг і компенсацій за роботу в шкідливих умовах праці;

2.2.12. Реалізовує науково-технічну політику у сфері водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, організовує впровадження науково-технічних розробок та застосування нових технічних рішень з питань експлуатації водогосподарських об'єктів;

2.2.13. Розглядає у межах повноважень звернення громадян з питань, пов'язаних з його діяльністю;

2.2.14. Організовує планово-фінансову роботу, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію ведення та вдосконалення бухгалтерського обліку;

2.2.15. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності;

2.2.16. Організовує ведення діловодства та архіву в Управлінні відповідно до встановлених правил;

2.2.17. Забезпечує раціональне використання і дотримання норм витрат матеріалів, води, пального та електроенергії, впроваджує заходи щодо енергоресурсозбереження;

2.2.18.Розглядає та погоджує проекти на будівництво та реконструкцію об'єктів каналів, умов і режимів використання водних ресурсів, забезпечує ведення обліку поданої води та забраної водокористувачами;

2.2.19. Погоджує виконання всіх видів робіт організаціям, які виконують роботи в захисній зоні каналу, та здійснює постійний контроль за їх проведенням;

2.2.20.У межах компетенції взаємодіє з Басейновим управлінням водних ресурсів нижнього Дніпра, Регіональними офісами водних ресурсів у Кіровоградській, Дніпропетровській та Миколаївській областях щодо забезпечення безаварійного пропуску льодоходу, повені та паводків, дотримання регламенту водообміну в Карачунівському водосховищі, міжбасейнового перекидання стоку та обміну оперативною інформацією по річці Інгулець;

2.2.21.Виконує функції замовника на проектування, будівництво і реконструкцію природоохоронних й інших об'єктів інженерної інфраструктури, які фінансуються за рахунок державного бюджету та інших джерел фінансування;

2.2.22.Організовує роботи з метрології на виробничих об'єктах, що належать до системи Управління;

2.2.23.Виступає розпорядником бюджетних асигнувань, які йому виділяються, сприяє залученню і розміщенню вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку водогосподарського-меліоративного комплексу;

2.2.24. Виконує інші функції, визначені чинним законодавством та пов'язані з виконанням покладених на нього завдань.

3. Права та обов'язки

3.1. Управління має право:

3.1.1. Подавати на розгляд Держводагентства пропозиції з удосконалення структури Управління;

3.1.2. Залучати спеціалістів організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ і організацій (за згодою) для розгляду питань, що належать до компетенції Управління;

3.1.3.  Планувати обсяги робіт, строки та способи їх виконання, здійснювати ділові контакти з юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами;

3.1.4. Готувати обґрунтування і розрахунки щодо обсягів робіт і необхідних коштів для проведення технічного обслуговування, поточного та капітального ремонтів дамб каналу, гідротехнічних споруд, насосних станцій, промислових будівель, засобів зв'язку, автоматики та телемеханіки, механізмів, устаткування, автотранспортних засобів та підтримання у належному стані захисних лісонасаджень відповідно до чинних норм і регламентів;

3.1.5. Одержувати інформацію, документи і матеріали від організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

3.1.6. Забезпечувати доступ до забору води на потреби комунальним, промисловим та сільськогосподарським підприємствам різної форми власності, юридичним та фізичним особам відповідно до планів водокористування і замовлень водокористувачів, затверджених калькуляцій вартості послуг та укладених договорів;

3.1.7. Надавати платні послуги на замовлення юридичних і фізичних осіб на підставі господарсько- та цивільно-правових договорів. Використовувати отримані доходи виключно для здійснення видатків на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням таких послуг, своє утримання, а також видатків на інші напрями для реалізації цілей і завдань, передбачених Положенням;

3.1.8. Обмежувати забір води у випадку безгосподарного її використання або самовільного водозабору водокористувачами;

3.1.9. Відкривати рахунки у Державній казначейській службі України;

3.1.10. Припиняти забір води водокористувачами у разі порушення ними вимог водного законодавства, непідготовленості зрошувальної мережі та погіршення гідромеліоративного стану зрошуваних земель, а також допущення нераціональних скидів;

3.1.11. Скликати наради за участю організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, інших учасників водогосподарського комплексу, створювати комісії та робочі групи;

3.1.12. Розробляти положення про преміювання, керуючись нормативно- правовими актами з оплати праці;

3.1.13. Здійснювати інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

3.2. Управління зобов'язане:

3.2.1. Забезпечувати цільове використання та збереження закріпленого за ним майна;

3.2.2. Утримувати у належному технічному стані об'єкти виробничого та іншого призначення, що знаходяться на балансі Управління;

3.2.3. Забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджету та державних цільових фондів згідно з чинним законодавством України; Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил і норм охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки;

3.2.4. Забезпечувати вільний доступ до інформації щодо своєї діяльності відповідно до чинного законодавства;

3.2.5. Для здійснення координації діяльності подавати до Держводагентства фінансову, відомчу, статистичну звітність та оперативну інформацію з питань експлуатації меліоративних систем та управління водними ресурсами;

3.2.6. Здійснювати будівництво, реконструкцію, модернізацію та капітальний ремонт основних фондів, а також забезпечувати своєчасне освоєння нових виробничих потужностей;

3.2.7. Забезпечувати цільове і раціональне використання бюджетних асигнувань і своєчасні розрахунки з працівниками Управління та структурними підрозділами;

3.2.8. Здіснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти згідно з чинним законодавством;

3.2.9. Здійснювати публічні закупівлі у разі залучення підрядних організацій на виконання будівельних і ремонтних робіт, реконструкцію, технічного переоснащення водогосподарських систем, об'єктів та гідротехнічних споруд, а також здійснювати технічний нагляд за веденням робіт, які виконуються іншими організаціями на водогосподарських об'єктах та землях водного фонду;

3.2.10. Забезпечувати єдиний порядок документування і роботи з документами;

3.2.11. Забезпечувати відкритість діяльності Управління шляхом висвітлення офіційної інформації про діяльність на веб-сайті Управління та шляхом використання інших інформаційних ресурсів;

3.2.12. Здійснювати заходи з удосконалення роботи Управління та структурних підрозділів;

3.2.13. Забезпечувати у межах повноважень реалізацію заходів щодо запобігання корупції і здійснювати контроль за їх впровадженням;

3.2.14. Виконувати норми і вимоги щодо охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

3.2.15. Виконувати інші обов'язки відповідно до чинного законодавства України.

4. Майно та кошти

 1. 1. Майно Управління складається з необоротних та оборотних активів, вартість яких відображається у балансі Управління.
 2. 2. Майно Управління є державною власністю, закріплене за ним і належить йому на праві оперативного управління. Відчуження майна, що є державною власністю і закріплене за Управлінням, здійснюється з дозволу Держводагентства у порядку, встановленому законодавством України.
 3. 3.Джерелами формування майна є:
 • бюджетні асигнування;
 • майно, передане Управлінню Держводагентством;
 • безоплатна передача майна на баланс від юридичних осіб;
 • надходження від надання платних послуг та інші власні надходження;
 • інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
 1. 4. Фінансування Управління здійснюється за рахунок надходження коштів Державного бюджету України.
 2. 5. Оплата праці працівників Управління здійснюється відповідно до умов праці та схем тарифних розрядів посад (професій) працівників організацій меліорації та водного господарства, які затверджуються Держводагентством у встановленому порядку.
 3. 6. Забороняється розподіл отриманих доходів або їх частини серед працівників Управління (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.
 4. 7. Управління в установленому чинним законодавством України порядку здійснює користування відведеною йому землею.
 5. 8. Управління користується основними фондами, засобами і майном, що знаходяться в його оперативному управлінні.
 6. 9. Управління забезпечує бухгалтерський і оперативний облік, веде фінансову, бюджетку та статистичну звітність, а також обов'язкову звітність згідно з законодавством.
 7. 10. Управління здійснює контроль за господарською діяльністю структурних підрозділів, забезпечує збереження державної власності.
 8. 11. Перевірки та аудит діяльності Управління здійснюються Держводагентством та іншими контролюючими органами у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5. Керівництво

 1. 1. Держводагентство здійснює управління та контроль за діяльністю Управління з питань реалізації державної політики у сфері розвитку водного господарства і гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

5.2. Державне агентство водних ресурсів України:

5.2.1.  Координує діяльність Управління з питань регулювання і використання водних ресурсів;

5.2.2. Закріплює за Управлінням майно, необхідне для його діяльності;

5.2.3. Призначає на посаду та звільняє з посади начальника Управління шляхом укладання та розірвання з ним контракту за погодженням з місцевою державною адміністрацією;

5.2.4. За поданням начальника Управління погоджує призначення на посади та звільнення з посад заступників начальника Управління, начальника відокремленого   підрозділу ;

5.2.5. Затверджує Положення про Управління та зміни до нього, здійснює контроль за додержанням вимог Положення та приймає рішення у зв'язку з його порушеннями;

5.2.6. Дає згоду на створення відокремлених підрозділів Управління і погоджує положення про них;

5.2.7. Здійснює контроль за виконанням Управлінням своїх завдань, збереженням та ефективним використанням закріпленого за ним майна, дотриманням установлених правил фінансової та господарської діяльності;

5.2.8. Затверджує штатний розпис і кошторис на утримання Управління та його апарату;

5.2.9.Здійснює інші функції з управління згідно з Положенням про Держводагентство та іншими законодавчими і нормативними актами.

 1. 3. Керівництво діяльністю Управління здійснює начальник і за встановленим розподілом обов'язків - заступники начальника-начальники відокремлених структурних підрозділів і головний інженер Управління.
 2. 4. Начальник Управління самостійно вирішує питання діяльності Управління, за винятком віднесених законодавством і цим Положенням до компетенції Держводагентства.

5.5. Начальник Управління:

5.5.1. Очолює Управління, здійснює керівництво його діяльністю, представляє у відносинах з іншими підприємствами, установами і організаціями;

5.5.2. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, цільове використання бюджетних коштів, державного майна і надходжень від надання платних послуг;

5.5.3. Розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства;

5.5.4. Призначає на посади та звільняє з посад головного інженера, заступників начальника-начальників відокремлених підрозділів за погодженням з Держводагентством;

5.5.5. Призначає на посади та звільняє з посад працівників Управління;

5.5.6. Розподіляє обов'язки між заступниками начальника-начальниками відокремлених структурних підрозділів та головним інженером;

5.5.7. Приймає рішення про заохочення, накладання стягнень на працівників апарату Управління;

5.5.8. Укладає угоди (договори), видає довіреності, відкриває у Державній казначейській службі та банках України рахунки від імені Управління;

5.5.9. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов'язкові для працівників Управління та відокремлених підрозділів;

5.5.10. Розглядає матеріали аудиту, перевірок, звіти відокремлених підрозділів Управління, приймає щодо них відповідні рішення;

5.5.11. Подає пропозиції до Держводагентства щодо внесення змін або доповнень до цього Положення;

5.5.12. Вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

5.5.13. Вирішує інші питання, віднесені чинним законодавством, Держводагентством, цим Положенням до компетенції начальника.

5.6. До складу Управління входять відокремлений підрозділ каналу Дніпро-Інгулець;

5.7. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини Управління з працівниками регулюються законодавством України про працю.

5.8. З метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів працівників в Управлінні відповідно до чинного законодавства укладається колективний договір.

6. Ліквідація та реорганізація

 1. 1. Припинення діяльності Управління відбувається шляхом його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) за рішенням Держводагентства або за рішенням суду.
 2. 2. У разі реорганізації Управління всі його майнові права та обов'язки переходять до бюджетної неприбуткової організації або організацій, що виникли внаслідок такої реорганізації.
 3. 3. У разі ліквідації Управління активи передаються іншій неприбутковій організації Держводагентства або зараховуються в дохід бюджету, відповідно до чинного законодавства України.
 4. 4. Ліквідація Управління здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Держводагентством. За рішенням Держводагентства ліквідація може проводитись самим Управлінням.
 5. 5. Держводагентство встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій, який не може бути менше ніж два місяці з моменту оголошення про ліквідацію.
 6. 6. У разі реорганізації або ліквідації Управління, працівникам, які звільняються, забезпечуються соціально-правові гарантії, передбачені відповідним законодавством України.
 7. 7. Ліквідація вважається завершеною, а Управління таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

7. Прикінцеві положення

7.1. Зміни до цього Положення вносяться при зміні законодавства України, розпорядчих документів Держводагентства і затверджуються наказом Держводагентства та реєструються відповідно до чинного законодавства.

7.2. Зміни та доповнення до Положення оформляються шляхом викладення його у новій редакції.

7.3. Положення набирає чинності з дня його державної реєстрації у встановленому порядку.